Other Charges - Dapoli Urban Bank

Go to content
Other Charges
आपल्या बँकेतून होणाऱ्या NEFT / RTGS चे outward transaction करिता आकारण्यात येणारे कमिशन चे दर
NEFT / RTGS रक्कम
बँक कमिशन रु.
जीएसटी १८% रु.
एकूण रु.
रु. १०,००० पर्यंत
२.५५
०.४५
३.००
रु. १०,००० पेक्षा जास्त ते रु. १ लाख पर्यंत
५.०९
०.९१
६.००
रु. १ लाख पेक्षा जास्त ते रु. २ लाख पर्यंत
१५.२६
२.७४
१८.००
रु. २ लाख पेक्षा जास्त
२५.४३
२.५७
३०.००
चालू ठेव खाती किमान रु. २५,०००/- सरासरी शिल्लक ठेवणाऱ्या सभासदांना निःशुल्क

आपल्या बँकेतर्फे आकारण्यात येणारे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस
तपशिल  
सुधारित दर
अ) सोन्याचे / ठेवीचे तारणावरील कर्जे वगळून इतर सर्व कर्जे
रु. ५०,००० पर्यंत
रु. २००/- + जीएसटी
रु. ५०,०००/- ते रु. १,००,०००/-
रु. ४००/- + जीएसटी
रु. १,००,००१/- ते रु. ५,००,०००/-
रु. १,०००/- + जीएसटी
रु. ५,००,००१/- ते रु. १०,००,०००/-
मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.२५% + जीएसटी
रु. १०,००,००१/- ते रु. २५,००,०००/-
मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.३०% + जीएसटी
रु. २५,००,०००/- पेक्षा जास्त
मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.४०% + जीएसटी
मात्र जास्तीत जास्त रक्कम रु. २५,०००/- + जीएसटी
कॅश क्रेडिट
कॅश क्रेडिट नूतनीकरणाच्या वेळेस वर नमूद चार्जेस च्या ५०% + जीएसटी
मात्र जास्तीत जास्त रक्कम रु. २५,०००/- + जीएसटी
मात्र किमान चार्जेस रु. ५००/- + जीएसटी
ब) सोने तारण कर्ज
रु. ५,००० पर्यंत
रु. २/- + जीएसटी
रु. ५,०० ते रु. १,००,०००/-
रु. /- + जीएसटी
रु. १,००,०००/- पेक्षा जास्त
रु. ००/- + जीएसटी
क) सोन्याचे तारणावरील ओव्हर ड्राफ्ट कर्ज
रु. ५,००० पर्यंत
रु. /- + जीएसटी
रु. ५,०० ते रु. १,००,०००/-
रु. ००/- + जीएसटी
रु. १,००,०००/- पेक्षा जास्त
रु. ००/- + जीएसटी

कॅशक्रेडीट नूतनीकरण अथवा नवीन कर्ज रोखा करताना आकारण्यात येणारे चार्जेस
तपशिल  
दर
रु. ५०,००० पर्यंत
रु. २०/- + जीएसटी
रु. ५०,०००/- ते रु. १,००,०००/-
रु. ००/- + जीएसटी
रु. १,००,००१/- ते रु. ५,००,०००/-
रु. १,००/- + जीएसटी
रु. ५,००,००१/- ते रु. १०,००,०००/-
रु. ,०००/- + जीएसटी
रु. १०,००,००१/- ते रु. २५,००,०००/-
मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.३०% + जीएसटी
रु. २५,००,०००/- पेक्षा जास्त
मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.४०% + जीएसटी
मात्र जास्तीत जास्त रक्कम रु. २५,०००/- + जीएसटी
Back to content